نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

سخنرانی آقای دکتر محتشمی به مناسبت ایام بصیرت (9 دیماه)

سخنرانی آقای دکتر محتشمی به مناسبت ایام بصیرت (9 دیماه)


سلسله جلسات معرفتی کانون توسعه ارزش ها

بخش کوچکی از سخنان دکتر محتشمی در سلسله جلسات معرفتی کانون توسعه ارزش ها:

 ابتدا از ضرورت شناخت و بصیرت افزایی تاکید کردند.

ایشان در ادامه گفتند: هر چه رهبری می فرمایند به غربی ها و آمریکایی ها اعتماد نکنید و پیمان شکنند بی بصیرت ها می گویند شما تعامل ندارید و باید با دنیا تعامل کرد. 

اشعث ابن قیص دیروز مرد و اشعث امروزت را بایستی بشناسی

عبرت بگیرند آنها که به شیطان اعتماد می کنند. مگر مصر قهرمان را تبدیل به یک کشور مزدور در امت مسلمان نکرد.

مگر قزافی مجاهد را به ملعبه خودشان تبدیل نکردند.

تقوی عدالت فردی است و عدالت تقوای جمعی است. لذا بعضی ها هنوز عدالت فردی ندارند.

 آیا با فروش استقلال و فروش صنعت موشکی امان به ثبات اقتصادی می رسیم؟

امریکا نزدیک به یک سوم قرض های بین المللی را دارد و انشاءالله صدای آن بلند خواهد شد اما باز ما نگاهمان به آنهاست.

به تعبیر آقا فرمودند کسانیکه دل می بندند یا غافلند یا خائن.

منافقین خیلی خوش تیپند و همیشه بین دو صندلی اند. شما طرفدار امامی یا الیبرال ها، شعار اعتدال می دهند. تحت عنوان تساهل و تسامح مدیریت می کنند ولی اگر انتقاد کردی یقه ات را می گیرند.

حضرت عباسی آمریکا و انگلیس معاویه و امرعاص نیستند.

جنگ ایدئولوژیکی ما را به جنگ چند تا سانتریفوژ تقلیل داده اند. امروز خواسته یا نا خواسته ترویج و توسعه انقلاب ما را به جنگ استراتژیک تبدیل کرده اند. تازه قول استراتژی مثل قولی است که به عمر ابن سعد دادند. (ملک ری)

اگر همه دنیا و استراتژی را هم به ما بدهند عزت ما این است که اعتقادمان را نگه داریم و لذا با مقاومت به عزت دنیا و آخرت دست خواهیم یافت.