نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

اولین جلسه هیات مدیره کانون جهت تعیین مسئولیت ها برگزار گردید

اولین جلسه هیات مدیره کانون جهت تعیین مسئولیت ها برگزار گردید


تشکیلات کانون توسعه ارزش ها

بسمه تعالی

صورتجلسه تعيين سمت اعضاي هيات مديره موسسه کانون توسعه ارزش های شهرستان بافق به شماره ثبت 55

جلسه هيات مديره موسسه کانون توسعه ارزش های شهرستان بافق به شماره ثبت 55 ، راس ساعت 9:00 روز جمعه مورخ 31/05/99 درنشاني: بافق، خیابان مسجد جامع، مسجد میرزا محمد حسین با حضوركليه اعضاي اصلي، علی البدل و بازرس هيات مديره، با دستور جلسه تعيين سمت اعضاي هيات مديره و انتخاب مديرعامل برگزار گرديد.

پس از طرح نظرات و تبادل ديدگاه ها، از اعضاي هيات مديره راي گيري بعمل آمده و سمت اعضاي هيات مديره بشرح ذيل تعيين گرديد. كليه اعضاي هيات مديره با امضاي ذيل اين صورتجلسه قبول سمت نمودند.

آقاي حامد حسنی نژاد بعنوان رئيس هيات مديره انتخاب و قبول سمت نمودند.

آقاي سید محمد حسین ضیایی  بعنوان نايب رئيس هيات مديره انتخاب و قبول سمت نمودند.

آقاي محمدعلی درویشی بعنوان خزانه دار انتخاب و قبول سمت نمودند.

پس از تعيين سمت اعضاي هيات مديره ،آقاي محمد جواد پورفلاح  به مدت 2 سال بعنوان مديرعامل کانون انتخاب و قبول سمت نمودند.

ضمنا به استناد ماده 30 اساسنامه انجمن، كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور  با امضای مدیر عامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیأت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود .

جلسه درساعت 20 به اتمام رسيده و به آقاي صادق ملامهدی زاده با حق توكيل به غير وكالت داده شد جهت ثبت مفاد اين صورتجلسه به مراجع اداري و اداره ثبت شركتها مراجعه و اقدام نمايد .

 

  1. حامد حسنی نژاد رئيس هيات مديره                                محمد جواد پورفلاح  مدير عامل کانون
  2. سید محمد حسین ضیایی نايب رئيس هيات مديره                                    صادق ملا مهدی زاده روابط عمومی کانون
  3. محمدعلی درویشی خزانه دار                                                                 عباس قانعی بازرس اصلی
  4. عباسعلی محمدی عضو هيات مديره
  5. سید حسن میرحسینی عضواصلي هيات مديره
  6. محمد جواد پورفلاح  عضواصلي هيات مديره
  7. علی رضا یاراحمدی بافقی عضواصلي هيات مديره